ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  9  ตำบลหัวฝาย  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2514  บนเนื้อที่  18  ไร่  3  งาน  23  ตารางวา  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านหนอหญ้าคา   ที่เห็นความสำคัญของของการศึกษาและต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้  ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่โงเรียนบ้านขี้เหล็ก  ซึ่งมีระทางไกลเกินกว่า  3  กิโลเมตร และการเดินทางยากลำบาก  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2514  ครูใหญ่คนแรกคือ  นายคูณ  เบ็ญเจิด  ในขณะเปิดทำการสอนครั้งแรก   โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเป็นอาคารแบบกึ่งถาวร  2  ห้องเรียน  ก่อสร้างตามแบบ  ป. 1 ช  และได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรกซึ่งเก่ามาก จากนั้นนำไม้ที่พอใช้ได้มาสร้างเป็นโรงอาหาร เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  5  เมษายน  2521  ปีงบประมาณ  2521  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ  2 ชั้น  2  ห้องเรียน และได้ต่อเติมด้วยงบประมาณจากชาวบ้านอีก  2  ห้องเรียน  เมื่อปี  พ.ศ.  2538   ในปีงบประมาณ  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง  ขนาด  10x20 เมตร  ต่อมาในปีงบประมาณ  2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 015/29  2  ชั้น  6  ห้องเรียน  ปีการศึกษา  2540  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทางโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมกันต่อเติมโรงอาหารให้เป็นอาคารเรียนใช้จัดการเรียนการสอนได้ 3  ห้อง  ปีงบประมาณ  2546  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน 300,000  บาท ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ  เป็นอาคารเรียนก่อนประถมศึกษา  ปีงบประมาณ  2547  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  105/29  2  ชั้น  4  ห้องเรียน ต่อเติม 1 ห้องเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  1-3  มีข้าราชการครู  จำนวน  11  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  3  คน  นักการภารโรง  2  คน