ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

              ภายในปี  2558  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคาจะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมี            ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้