ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                                   พันธกิจ(Mission)

 

1.       พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีความรู้และทักษะมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

2.       พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดเรียนการสอน ฝึกฝนนักเรียนให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริและขยายผลสู่ชุมชน

3.       ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4.       ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสะอาดร่มรื่นเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัย

5.       พัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น