ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคาพุทธศักราช ๒๕๕๓

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นประถมศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

     ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    สังคมศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    การงานอาชีพและ

     เทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ภาษาต่างประเทศ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

     กิจกรรมแนะแนว

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

     ลูกเสือ เนตรนารี

๓๔

๓๔

๓๔

๒๖

๒๖

๒๖

     ๓.  กิจกรรมชุมนุม

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐