ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อครูทั้งหมด

ทัศพร ปูมสีดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเทพนม ชิณภา
ครู คศ.3

นางนงนุช ชิณภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางกมล หลาวนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

สุวิจักขณ์ สุขเกษม
ครู คศ.3

ศุภรักข์ สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุกัญญา สิงหพีระกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชวลิต ชุมพลวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางนวลอนงค์ ชูใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุกัญญา สมเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิตยา วรรธนภานุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายนพดล ชิณภา

นางสาววาสนา ยิ่งยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายชิตพล ตองติดรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสวัสดิ์ ลาดคูบอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายบัว ชนไพโรจน์

นายสมคิด ประเสริฐ

นางสาวไพริน เรณู

นางสาววิไลวรรณ กันยะมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5