ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำสม ปุณโก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศพร ปูมสีดา
ตำแหน่ง : เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพนม ชิณภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองคำ พะวันทะ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองวัน ชมวัน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ อุทปา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อมพงศ์ อาสินรัมย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเหลา ศีระบุตร
ตำแหน่ง :